Tiekartta-osaamismerkit

Miten osallistaa koko koulu mukaan ilmastotyöhön? Millaisia tulevaisuuksia visioitte ja miten niihin pääsee? Kuinka tuoda esille teidän koulunne ilmasto-osaamista ja rakentaa tiekarttaa kohti hiilineutraalia koulua?

Tiekartan teko koostuu neljästä kehittämistehtävästä eli osaamismerkistä, jotka suoritetaan seuraavassa järjestyksessä.

1. Visio
2. Nykytila
3. Reitit
4. Tiekartta (kokoava)

Tutustu osaamismerkkeihin kuvien linkeistä.

Mihin merkeillä pyritään?

Tiekartta Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhe toimii koulun työkaluna ekologisessa jälleenrakennuksessa ja hiilineutraaliuteen pyrkimisessä. Merkkien suorittaminen auttaa kouluyhteisöä näkemään heidän roolinsa suuressa kuvassa sekä oman koulun haasteet ja mahdollisuudet. Merkkejä suorittava Tiekartta-työryhmä pystyy tehtävien avulla arvioimaan esimerkiksi koulussa tarvittavia muutoksia ja niihin tarvittavia yhteistyötahoja. Nykytilakartoituksen, vision ja toimenpidesuunnitelman rakentamiseen pyritään osallistamaan kouluyhteisö mahdollisimman laajasti ja viestimään siitä aktiivisesti. Näin luodaan koko koulun yhteinen Tiekartta vähähiilisempään tulevaisuuteen.

Tavoitteena on, että koulu

  • ymmärtää tarpeen muutokselle koulun toimintakulttuurissa ja rakenteissa
  • tunnistaa roolinsa ja omat vahvuutensa osana alueensa ilmastostrategioita
  • osaa arvioida nykyhetken ja vuoden 2030 välillä tapahtuvia muutoksia koulun ruokailun, liikkumisen, infran ja asenteen osalta
  • osaa nimetä tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit matkalla hiilineutraaliuteen
  • osaa laatia osallistavalla tavalla vision ja reitit vuodelle 2030 sekä kartoittaa nykytilaansa
  • osaa viestiä ilmastotyöstään.

Miten edetä?

1. Ryhmäydy
Perustakaa Tiekartta-työryhmä, jossa on mahdollisimman kattavasti koulun eri toimijoita, mutta vähintään rehtori ja opettaja. Suunnitelkaa kokoontumisten aikataulu, osallistujat, työnjaot. Voitte pyytää meitä avuksi työpajoihin tai esittelemään Tiekarttaa.

2. Tunnistaudu
Hankkikaa tunnukset Koulun korjausopas -ympäristöön, sopikaa sivuston pääkäyttäjä ja lisätkää profiiliin yhdessä keräämänne koulun perustiedot. Luokaa halutessanne tunnukset Open Badge Passport -palvelussa ja saatte näin osaamismerkkipassin koulunne käyttöön.

3. Tutustu
Tutustukaa kunkin tehtävän Open Badge Factory -merkkihakemukseen sivun alussa olevien merkkikuvakkeiden linkkien kautta. Aikatauluttakaa Visio, Nykytila, Reitit ja Tiekartta-tapaamiset esimerkiksi lukuvuoden ajalle.

4. Tee
Suorittakaa hakemuksen tehtävät tai osoittakaa aiempi tehtävään liittyvä osaamisenne hakemuksessa esimerkiksi liitetiedostoilla. Pitäkää vaikkapa yhteinen Erätauko-keskustelu alustuksena ja työpaja hakemuksen kysymysten työstämiseksi. Sopikaa mahdollisista Erätauko-fasilitoijista tai muista pajojen järjestelyistä. Järjestäkää aikaa myös pajojen tulosten käsittelyyn ja tiivistämiseen osaamismerkkihakemuksen täyttämisen pohjaksi.

5. Hae
Kun merkkihakemuksen tehtävät on yhdessä pohdittu ja kirjattu ylös, täyttäkää OBF-hakemus ja hakekaa osaamismerkkiä lähettämällä merkkihakemus arvioitavaksi.

6. Vie viestiä
Tiivistäkää saamienne osaamismerkkien ydinkohdat Koulun Tiekartta -profiiliinne, jotta muutkin koulut voivat oppia ilmastotyöstänne! Voitte lisätä merkin myös vaikkapa kotisivuillenne ja someen. Pohtikaa merkin integroimista muuhun keke-työhön ja sopikaa ilmasto-osaamisenne näyttämisesttä ja hyvien käytänteiden jakamisesta muillekin.

Kysyttävää?

Ota yhteyttä, jos jokin on epäselvää.

Lue lisää