Tiekartta-osaamismerkit

Onko koulun ohjaamossa koko kouluyhteisö viemässä toimintaa vähähiiliseen suuntaan? Millaisia tulevaisuuksia visioitte ja miten niihin pääsee? Kuinka tuoda esille teidän koulunne ilmasto-osaamista ja rakentaa tiekarttaa kohti hiilineutraalia koulua?

Katso ohjevideo kouluyhteisöille. Tältä sivulta löydät tietoa Tiekartta-osaamismerkeistä sekä niitä suorittaneista kouluista. Ensiksi siis perustamaan työryhmää ja pohtimaan, mitkä ovat teidän koulunne vahvuuksia ilmastotyössä ja mihin suuntaan haluatte mennä.

Tutustu osaamismerkkeihin kuvien linkeistä (tulossa vuoden 2022 aikana):

Mihin merkeillä pyritään?

Tiekartta Kohti Hiilineutraalia Koulua -osaamismerkkiperhe toimii koulun työkaluna ekologisessa jälleenrakennuksessa ja hiilineutraaliuteen pyrkimisessä. Merkkien suorittaminen auttaa kouluyhteisöä näkemään heidän roolinsa suuressa kuvassa sekä oman koulun haasteet ja mahdollisuudet. Merkkejä suorittava Tiekartta-työryhmä pystyy tehtävien avulla arvioimaan esimerkiksi koulussa tarvittavia muutoksia ja niihin tarvittavia yhteistyötahoja. Nykytilakartoituksen, vision ja toimenpidesuunnitelman rakentamiseen pyritään osallistamaan kouluyhteisö mahdollisimman laajasti ja viestimään siitä aktiivisesti. Näin luodaan koko koulun yhteinen Tiekartta vähähiilisempään tulevaisuuteen.

Tavoitteena on, että koulu

  • ymmärtää tarpeen muutokselle koulun toimintakulttuurissa ja rakenteissa
  • tunnistaa roolinsa ja omat vahvuutensa osana alueensa ilmastostrategioita
  • osaa arvioida nykyhetken ja vuoden 2030 välillä tapahtuvia muutoksia koulun ruokailun, liikkumisen, infran ja asenteen osalta
  • osaa nimetä tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit matkalla hiilineutraaliuteen
  • osaa laatia osallistavalla tavalla vision vuodelle 2030: visio yleisesti sekä eri osioiden painopisteet
  • osaa viestiä ilmastotyöstään.

Huom! Merkit ovat vielä kesken ja lukuvuonna 2021-2022 tarjolla ensisijaisesti vain pilottilukioille. Ota silti yhteyttä, mikäli kiinnostuit merkeistä, ja katsotaan, onnistuuko merkkien suorittaminen koulullasi.

Miten edetä?

Tutustu oheiseen diaesitykseen Mutta-yhdessä -sivujen käytöstä ja osaamismerkkien teosta.

Ohjeet Tiekarttatyöskentelyyn

1. Ryhmäydy
Perustakaa Tiekartta-työryhmä, jossa on mahdollisimman kattavasti koulun eri toimijoita, mutta vähintään rehtori ja opettaja. Suunnitelkaa kokoontumisten aikataulu, osallistujat, työnjaot.

2. Tunnistaudu
Hankkikaa tunnukset Koulun korjausopas -ympäristöön, sopikaa sivuston pääkäyttäjä ja lisätkää profiiliin yhdessä keräämänne koulun perustiedot. Luokaa halutessanne tunnukset Open Badge Passport -palvelussa ja saatte näin osaamismerkkipassin koulunne käyttöön.

3. Tutustu
Tutustukaa kunkin tehtävän Open Badge Factory -merkkihakemukseen sivun alussa olevien merkkikuvakkeiden linkkien kautta. Aikatauluttakaa Visio, Nykytila, Reitit ja Tiekartta-tapaamiset esimerkiksi lukuvuoden ajalle.

4. Tee
Suorittakaa hakemuksen tehtävät tai osoittakaa aiempi tehtävään liittyvä osaamisenne hakemuksessa esimerkiksi liitetiedostoilla. Pitäkää vaikkapa yhteinen Erätauko-keskustelu alustuksena ja työpaja hakemuksen kysymysten työstämiseksi. Sopikaa mahdollisista Erätauko-fasilitoijista tai muista pajojen järjestelyistä. Järjestäkää aikaa myös pajojen tulosten käsittelyyn ja tiivistämiseen osaamismerkkihakemuksen täyttämisen pohjaksi.

5. Hae
Kun merkkihakemuksen tehtävät on yhdessä pohdittu ja kirjattu ylös, täyttäkää OBF-hakemus ja hakekaa osaamismerkkiä lähettämällä merkkihakemus arvioitavaksi.

6. Vie viestiä
Tiivistäkää saamienne osaamismerkkien ydinkohdat Koulun Tiekartta -profiiliinne, jotta muutkin koulut voivat oppia ilmastotyöstänne! Voitte lisätä merkin myös vaikkapa kotisivuillenne ja someen. Pohtikaa merkin integroimista muuhun keke-työhön ja sopikaa ilmasto-osaamisenne näyttämisesttä ja hyvien käytänteiden jakamisesta muillekin.

Mitä Tiekartta Kohti Hiilineutraalia Koulua -merkki sisältää?

Tiekartan teko koostuu neljästä kehittämistehtävästä, jotka suoritetaan Open Badge Factory-osaamismerkkijärjestelmässä

1. Visio
2. Nykytila
3. Reitit
4. Tiekartta (kokoava)

Kysyttävää?

Merkit ovat vasta testattavana, joten ota herkästi yhteyttä, jos jokin on epäselvää!

Lue lisää